Niewistka - w latach 1977-1981 Podrzecze

        Malownicza miejscowość położona w województwie podkarpackim nad rzeką San, w powiecie brzozowskim, w gminie Dydnia. Dzięki swemu urokliwemu usytuowaniu w tej szerokości geograficznej, staje się idealnym miejscem do letniego odpoczynku w ciszy i spokoju.Plany budowy zalewu Niewistka-Dynów

        W latach 70. XX wieku opracowano projekt budowy kaskady górnego Sanu, w skład której miały wchodzić (oprócz dwóch istniejących zbiorników): zapora i zbiornik wodny w Niewistce, zbiornik wyrównawczy w Dynowie oraz stopnie wodne w Wybrzeżu, Kupnej i Tarnawcach. Projekt ten został jednak wówczas odrzucony.
Źródło: Wikipedia

Najnowsze informacje pochodzące z serwisu sejm.gov.pl zostały przedstawione poniżej

Zapytanie nr 10567 do ministra środowiska w sprawie projektu budowy zbiornika retencyjnego na rzece San w miejscowości Niewistka w woj. podkarpackim:

       "Pierwsze koncepcje budowy zbiornika na środkowym Sanie w Niewistce były opracowane na Politechnice Lwowskiej w okresie międzywojennym. Założenia budowy takiego zalewu opracowano w latach pięćdziesiątych. Przez dziesiątki lat projekt tamy w Niewistce znajduje się w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego. Jednak decyzji o budowie zbiornika nigdy nie podjęto. Mieszkańcy gminy Dydnia, którzy mają gospodarstwa na terenach zalewowych projektowanego zbiornika, wielokrotnie zwracali się do odpowiednich władz z pytaniami o losy projektu. Obecnie nie mogą uzyskać zezwoleń na najprostsze inwestycje, np. mostek na rowie przydrożnym potrzebny do przejazdów w gospodarstwie. Jak dowiedziałem się w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, w przygotowywanym ˝Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły˝ nie przewiduje się zbiornika w Niewistce, bowiem analiza tego projektu wykazała, że nie ma obecnie uzasadnienia ekonomicznego dla takiej inwestycji. Sprawa ta była wielokrotnie omawiana na posiedzeniach komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z udziałem dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego i przeważała opinia o skreśleniu projektu z wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego. Jak poinformował mnie dyrektor RZGW w Krakowie, do podjęcia decyzji w sprawie projektu zapory w Niewistce potrzebne jest wykonanie studium, które określi potrzebę bądź zbędność tej inwestycji.
Zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:
1. Kiedy zostanie podjęta decyzja, czy projekt zbiornika wodnego na Sanie w Niewistce będzie realizowany?
2. Kiedy Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego otrzyma jasną i wiążącą dyspozycję, czy tama w Niewistce może zostać wykreślona z podkarpackiego planu zagospodarowania przestrzennego? Mieszkańcy gminy Dydnia, trzymani w niepewności przez dziesiątki lat, mają prawo poznać wiążące decyzje w tej sprawie.

Z poważaniem
Poseł Adam Śnieżek
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2011 r."


Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 10567 w sprawie projektu budowy zbiornika retencyjnego na rzece San w miejscowości Niewistka w woj. podkarpackim:

        "Odpowiadając na zapytanie pana posła Adama Śnieżka z dnia 31 sierpnia 2011 r., znak: SPS-024-10567/11, w sprawie projektu budowy zbiornika retencyjnego na rzece San w miejscowości Niewistka w woj. podkarpackim, uprzejmie informuję, iż odpowiedź została przygotowana na podstawie informacji przedstawionych przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
1. Kiedy zostanie podjęta decyzja, czy projekt zbiornika wodnego na Sanie w Niewistce będzie zrealizowany?
Zbiornik wodny Niewistka na Sanie należy do tzw. inwestycji przyszłościowych w gospodarce wodnej. Dla tego zbiornika zostały wykonane jedynie przedprojektowe opracowania koncepcyjne. Inwestycja nie jest imiennie wskazana w obowiązujących lub opracowywanych dokumentach rządowych, tj. ˝Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju˝ czy ˝Strategii gospodarki wodnej˝. Nie jest również imiennie wymieniona w grupie zadań prezentowanych w ˝Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły˝. Jednocześnie we wszystkich tych dokumentach zwraca się uwagę na niewystarczający wskaźnik magazynowania średniego rocznego odpływu i w związku z tym zapisano w nich potrzebę budowy wielozadaniowych zbiorników retencyjnych w celu wyrównywania przepływu w rzekach, zaopatrzenia w wodę oraz sterowania odpływem wód opadowych, co umożliwia realizację przedmiotowego zbiornika. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, działając na podstawie ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konsultacji społecznych projektu ˝Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030˝, we wrześniu 2010 r. wniósł o uszczegółowienie zapisów projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 m.in. poprzez wpisanie budowy zbiornika wodnego Niewistka na Sanie jako obiektu gospodarki wodnej o znaczeniu krajowym. Powyższe przedsięwzięcie RZGW w Krakowie wnioskował w grupie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją wieloetapowego działania zmierzającego do osiągnięcia retencji wodnej na poziomie 15% średniego odpływu rocznego, w drodze realizacji obiektów dużej i małej retencji, a także mikroretencji obszarowej i przyobiektowej, a także koniecznych dla zwiększenia skuteczności możliwości reagowania na występujące lokalnie deficyty wody w okresach suszy oraz ograniczania skutków nadmiaru wód w okresach wezbrań.
2. Kiedy Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego otrzyma jasną i wiążącą dyspozycję, czy tama w Niewistce może zostać wykreślona z podkarpackiego planu zagospodarowania przestrzennego?
W obowiązującym ˝Planie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego˝ uwzględniony jest zbiornik Niewistka o parametrach maksymalnych, tj. 372 mln m3 pojemności i 2700 ha powierzchni zalewu. W oparciu o opracowaną przez Hydroprojekt Kraków ˝Ocenę uwarunkowań budowy zbiornika Niewistka na rzece San˝ wraz z koncepcją techniczną, zleconą przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, w której przeprowadzono analizę porównawczą dwóch wariantów zbiornika, w zależności od przybliżonej oceny potrzeb, za optymalną uznano pojemność 130 mln m3, przy której maksymalna powierzchnia zalewu wynosi 1680 ha. Informację o powyższym RZGW w Krakowie zgłosił Departamentowi Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do uwzględnienia w prowadzonej aktualizacji ˝Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego˝.
Wyrażam przekonanie, iż przedstawione wyjaśnienia stanowią wyczerpującą odpowiedź na pytania zawarte w zapytaniu pana posła Adama Śnieżka.

Sekretarz stanu
Stanisław Gawłowski
Warszawa, dnia 29 września 2011 r."


Powyższe treści zostały zacytowane ze źródeł serwisu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - sejm.gov.pl.

Informacje na innych stronach www

Powstający serwis jest w budowie, pytania i sugestie prosimy kierować na adres: info@niewistka.pl
Zapraszamy do współpracy.